Nieuwe rekenregels voor Box 3 bij de aangifte IB (m.i.v. aangifte 2011)

Uit oogpunt van vereenvoudiging is besloten om de gangbare berekening van het totaal vermogen en de totale schulden in Box 3 los te laten. Dit werd berekend als het gemiddelde van de waarden op 1 Jan en 31 Dec. Dit gemiddelde geldt niet meer. Voor de aangifte 2011 zal de waarde per 1 Januari 2011 alleen nog gelden.

De gevolgen van bijv. een erfenis of ander verkregen vermogen in de loop van een jaar zijn dan als volgt:
Een verkrijging van vermogen aan het begin van het jaar zal relatief voordelig zijn bij de verkrijger omdat deze daar in dat jaar geen box 3-heffing over verschuldigd zal zijn. Daar staat tegenover dat bijv. bij een erflater geen tijdsevenredige heffing meer plaatsvindt. Deze persoon zal dus worden aangeslagen alsof hij het gehele jaar de beschikking had over zijn vermogen.

In 2010 veranderen er hoofdzakelijk BTW-regels t.a.v. de plaats van dienst en de wijze waarop ondernemers in het buitenland betaalde BTW relatief makkelijker kunnen terugkrijgen.

1) De regels voor de plaats van dienst: Hoofdregel wordt dat de plaats van dienst daar is waar de ondernemer is gevestigd die de dienst afneemt. Dat houdt in dat u minder vaak te maken krijgt met aangifte van BTW in het buitenland en vaker met een gemakkelijker verleggingsregeling. Let op: houdt u wel in de gaten wanneer u diensten levert dat deze meegenomen moeten gaan worden in een periodieke ICP opgave (nu nog ICL opgave voor alleen goederenleveringen)

2) Als u voor uw ondernemer in het buitenland bent maakt u gegarandeerd zakelijke kosten. U tankt, eet en overnacht, om maar eens wat te noemen. Vanaf 1-1-2010 zal deze buitenlandse BTW makkelijker terug te vorderen zijn (en nog op digitale wijze ook). Laat u voorlichten als u denkt hiermee te maken te hebben.

De crisis brengt af en toe ook iets goeds met zich mee. Zo heeft het kabinet onlangs besloten bij wijze van crisis-maatregel de verliesverrekening (tijdelijk) wat op te rekken. Waar u normaal verlies slechts 1 jaar terug kunt wentelen met winsten uit het verleden, kan dat voor Verliezen uit 2009 en 2010 tot drie jaar terug! Een goede zaak.

Met ingang van 2008 zijn de standaardpremie voor uw Zorgverzekering en de inkomensafhankelijke premie ZvW niet meer aftrekbaar. Alleen nog de premie voor uw aanvullende verzekering. Wel gaat de drempel omlaag van 11.5% naar 1.65% van het inkomen. In 2009 wordt de gehele aftrek van ziektekosten geschrapt, dus incl. de kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling. Vergoedingen en verstrekkingen hiervoor zijn vanaf die datum belast loon!

De auto-bijtelling gaat in 2008 van 22% naar 25%. Alleen een (heel erg) zuinige auto kan soelaas bieden. De bijtelling gaat dan naar 14%. U moet dan wel in een auto rijden die per km minder dan 110 gram CO2 (benzine) of 95 gram CO2 (diesel) uitstoot. Deze norm wordt slechts in een klein aantal gevallen gehaald.

Aftopping pensioenopbouw: M.i.v. 2009 kunt u alleen nog fiscaal gefacilieerd pensioen opbouwen over een pensioengevend loon van € 185.000 bij een fulltime dienstverband. Als dit u dreigt te overkomen, dien dan vóór 1-1-09 een zg. “splitsingsverzoek” in bij de fiscus. Uw pensioenregeling wordt dan fiscaal opgeknipt in een deel met en een deel zonder fiscale faciliëring. Doet u dit niet, dan moet u op 1-1-09 de waarde van uw pensioenaanspraak tot het belaste loon gaan rekenen!

De verhoging van het hoge BTW-tarief (van 19% naar 20%) wordt nog even uitgesteld. Het zou de toch al niet lage inflatie alleen maar weer aanwakkeren. Minister Bos denkt een alternatieve financiering gevonden te hebben uit “meevallers”. Goed nieuws.

Het einde van de inhoudingsplicht voor de LH bij DGA’s (voorzien in 2008) was een jaar uitgesteld naar 2009. Gebleken is dat ook deze datum niet wordt gehaald. Er ontstaan allerlei ongewenste effecten voor de DGA (zoals t.a.v. pensioen en aftrek subsidie S&O). Het lijkt overigens ook mooier dan het is: immers er komt een volledige schatting en een voorlopige aangifte IB voor in de plaats. Er moet dus in elk geval betaald worden. Bovendien wil niemand zonder een (fiscale) loonopgave achteraf, dus de salarisadministratie voor de DGA zal gewoon dienst blijven doen zo is de algemene verwachting.

In plaats daarvan heeft Staatssecretaris de Jager “andere vereenvoudigingen” aangekondigd. We zullen ook dit kritisch blijven volgen.

Gebruikelijk Loon DGA’s: Dit wordt in 2008 verhoogd tot € 40.000 (was in 2007 € 39.000). Het betreft hier het fulltime minimum-DGA-loon. Dit bedrag is inclusief de evt. auto-bijtelling en de vergoeding van de ZvW-premie.

Per 1-8-08 j.l. zijn de bestaande wetten WID (Wet Identificatie bij Dienstverlening) en de MOT (Melding Ongebruikelijke Transacties) opgegaan in een nieuwe Wet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Onder deze wet vallen Financiële Instellingen, Financiële dienstverleners, Vrije beroeps-beoefenaars, makelaars e.d. en bepaalde handelaren.

In deze wet is o.a. een aanscherping opgenomen van zowel identificatie als verificatie van alle zakelijke cliënten (vergelijk de slag die Banken al eerder gemaakt hebben in het kader van identificatie van hun afnemers). Onder de nieuwe wet vallen zoals gezegd ook alle vrije beroepsbeoefenaars, w.o. dus ook ons kantoor.

In de toekomst geldt t.a.v. nieuwe relaties ook dat een bepaalde vorm van cliëntenonderzoek dient te worden gedaan. In veel gevallen zal een “normaal” cliëntenonderzoek voldoende zijn, t.w.

Identiteit vaststellen én verifiëren
Bij rechtspersonen: identiteit vaststellen van de U.B.O. (Ultimate Beneficial Owner(s))
Doel en beoogde aard van de zakelijke relatie vaststellen
V.z. mogelijk een voortdurende monitoring van de ontwikkelingen t.a.v. de zakelijke relatie en de tijdens de duur van de zakelijke relatie voorkomende transacties

Hierbij geldt dat de U.B.O. een natuurlijk persoon is en een kapitaalbelang of stemrecht moet hebben van meer dan 25% in de rechtspersoon.

T.a.v. de naleving van deze nieuwe wet is de toezichthouder BFT aangewezen (Bureau Financieel Toezicht).

In het kader van deze nieuwe Wet zal ik aan mijn klanten binnenkort vragen een kopie van het paspoort te maken bij mij op kantoor. Zowel identificatie als verificatie kunnen dan ineens plaatsvinden.

Bij een rechtspersoon is tevens een kopie van een recent uittreksel K.v.K. nodig (geen internet-versie).

We zullen hier aparte vertrouwelijke dossiers van bijhouden.

EDM-boete: Inmiddels is bekend hoe hoog deze zal zijn, indien niet (op tijd) een EDM wordt gedaan t.b.v. nieuw personeel. Deze zal maximaal € 1.134 zijn en in eerste instantie € 113.

Het tarief VpB wordt verder verlaagd. Over de eerste € 25.000 winst zal 20% belasting worden geheven, over winst van € 25.000 tot € 60.000 geldt 23,5%. Vanaf een winst van € 60.001 zal het tarief 25,5% zijn.

Indien u meerdere B.V.’s heeft verdient het aanbeveling te onderzoeken of u wellicht beter géén gebruik kunt maken van een fiscale eenheid voor de VpB. Er is dan immers per B.V. een forse “tariefopstap”.

Ook overige MKB-ondernemers worden niet overgeslagen. Er is een zg. MKB-winstvrijstelling voor die IB-ondernemers die aan het urencriterium voldoen en tevens winst maken. Over 10% van de winst (na ondernemersaftrek) hoeft dan géén belasting meer te worden betaald. Het toptarief in de IB van 52% daalt hierdoor naar ca. 47%.

De Verliesverrekening zal zowel in de IB als de VpB echter beperkt worden. Voor de VpB zal voortaan nog één jaar achterwaartse verrekening mogelijk zijn. Voor Box 1 IB zal de termijn van drie jaar blijven bestaan.

Verrekening van verliezen met toekomstige winsten wordt zowel voor IB als VpB beperkt tot 9 jaar (was: onbeperkt).

De afschrijving op gebouwen wordt beperkt, afhankelijk van het gebruik ervan. De term “bodemwaarde” wordt ingevoerd:

Indien het onroerend goed dienst doet als bedrijfsmiddel is afschrijving mogelijk tot de bodemwaarde = 50% van de WOZ-waarde.

Indien het onroerend goed dienst doet als beleggingspand kan tot de bodemwaarde = WOZ-waarde worden afgeschreven.

Afschrijving tot feitelijk lagere bedrijfswaarde blijft overigens wel mogelijk.

De afschrijving op goodwill wordt gesteld op minimaal 10 jaar of zelfs langer indien de goodwill langer zijn vruchten afwerpt. Afwaardering van goodwill naar lagere bedrijfswaarde blijft ook hier mogelijk

Op bijv. auto’s, inventaris, computers, e.d. mag per jaar niet meer dan 20% van de kostprijs afgeschreven gaan worden. Kennelijk neemt men een minimale duur van 5 jaar als standaard. In een aantal gevallen zal dus herrekening nodig zijn.

Deelnemingsvrijstelling? Er komt een harde grens van 5%. Beneden de 5% kan er geen sprake meer zijn van een deelneming.

Verkoopkosten van een deelneming. Deze kosten van advocaten, adviseurs, notarissen e.d., nodig om de deelneming te kunnen verkopen, zijn niet langer aftrekbaar van de winst. Voor aankoopkosten was dat al zo.

Dividendbelasting: de bronheffing wordt verlaagd van 25% naar 15%. Voor aanmerkelijk-belanghouders (Box 2) blijft het totale tarief overigens 25%. D.w.z. dat er bij dividend-uitkering nog 10% moet worden nabetaald op de aangifte IB.

Tarief Box 2: zakt (alleen in 2007) van 25% naar 22%. Reden: de DGA betaalt nog steeds 6,5% voor de Zorgverzekering. De IB-ondernemer echter 4,4%. Vanaf 2008 gaat dit lage percentage ook voor de DGA gelden. Vandaar één jaar compensatie.

Er is tevens een wetsvoorstel “Paarse Krokodil” gelanceerd, waardoor diverse vereenvoudigingen en verminderingen van administratieve lasten wordt nagestreefd (loonbelasting-aspecten).

Eerdere wijzigingen:

Wetswijzigingen inzake overbruggingspensioen:

Waar tot voor kort een fiscaal aftrekare opbouw kon plaatsvinden van een overbruggingspensioen of -lijfrente, zal dit vanaf 1-1-2006 niet meer lukken.

Wat kunt u als ondernemer nog doen om eerder te stoppen met werken?

Het is nog wel mogelijk om de pensioendatum te vervroegen, bijv. naar 60 jaar. Zolang de aanspraken daarna maar levenslang uitgekeerd worden.

U kunt op elk moment een lijfrente kopen met de opbrengst van uw onderneming.

V. z. u een stamrecht heeft kunt u deze voor de 65-jarige leeftijd in laten gaan. U kunt in privé hiervoor blijven sparen.

2006 heeft ons de levensloopregeling gebracht. Voor werkgevers zitten daar nogal wat haken en ogen aan. Laat deze regeling vakkundig uitvoeren! Wilt u meer informatie, dan is een eenvoudig verzoek aan ons voldoende. Wij sturen u dan onze publicatie over de werkgeverskant van dit onderwerp graag toe.

Admission administratie & advies b.v.

Tevens h.o.d.n. Adminservice

Oost-Nederland

Meeuwenstraat 24
7574 BP Oldenzaal

West-Nederland

Wikke 22
1273 BV Huizen

Contact

M 06-532 174 14
Contactformulier
KvK: 32119724