Privacyverklaring

Persoonsgegevens
Admission Administratie & Advies BV (Admission / Adminservice) verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Admission gebruikt naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact op te kunnen nemen. Hiernaast gebruikt Admission alle aan haar beschikbaar gestelde, door de cliënt verstrekte (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van haar dienstverlening.

Grondslag van de verwerking
Admission moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op de AVG. Op grond van deze wet en de daarin opgenomen vrijstellingen is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten behoeve van financiële of juridische dienstverlening.

Uit de AVG volgt dat Admission de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’.

Verantwoordelijke
Admission is veelal de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Admission beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Admission is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Beveiliging persoonsgegevens
De AVG verplicht Admission om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt bijvoorbeeld de communicatie met de cliënt plaats via extra aan Outlook toegevoegde cloud software en vindt deze communicatie aldus via een beveiligde verbinding plaats. Ook wordt met elke cliënt een AVG-overeenkomst gesloten die in détail regelt welke verhouding er in het kader van de AVG geldt v.w.b. privacy gevoelige gegevens van o.a. cliënt.  Voor persoonsgevoelige loongegevens zijn aparte loonclouds ingericht t.b.v. zowel elke werkgever als elke werknemer.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Admission bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens gedurende de termijn die de wet of beroepsregels hiervoor stellen.

Privacy rechten
De cliënt heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van de in zijn belang opgenomen persoonsgegevens te vragen.

Uit de tussen cliënt en Admission gesloten AVG overeenkomst blijkt welke gegevens dat zijn. Er kan altijd een schriftelijk inzageverzoek worden gedaan.

Indien blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan een aanvullend verzoek worden gedaan door cliënt om zijn gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De laatste versie is altijd via onze website in te zien. Voor nadere informatie kunt u een e-mail sturen aan info@adminservice.nl.

Admission administratie & advies b.v.

Tevens h.o.d.n. Adminservice

Oost-Nederland

Meeuwenstraat 24
7574 BP Oldenzaal

West-Nederland

Wikke 22
1273 BV Huizen

Contact

M 06-532 174 14
Contactformulier
KvK: 32119724