Naast de WKR voor werknemers kan de vraag gesteld worden of en zo ja hoe, deze regeling de ZP / ZZP’er raakt. Hier blijkt echter weinig invloed. Bij de eenmanszaken e.d. kan er dus nog steeds sprake zijn van gemengde kosten. Hierdoor wordt een privé element aanwezig geacht en kunnen bepaalde kosten maar voor 73,5 % fiscaal in aftrek worden gebracht (denk aan reis/verblijfkosten, representatiekosten, e.d.). Bij werknemers is dit binnen de WKR niet zo. Maar hoe zit het dan met de DGA van de BV ? Deze is tenslotte eigenaar zowel als werknemer. We moeten er, sinds de invoering van de WKR daarom rekening mee houden, dat de onderlinge verschillen tussen de eenmanszaak en de BV-vorm hier versterkt worden. Concreet betekent dit dat als een DGA bijv. onderweg een hapje en een drankje nuttigt dit niet beperkt is v.w.b. de aftrek, waar dit bij de ZP / ZZP’er wel het geval blijft. Hetzelfde geldt voor lunches en diners samen met klanten. Hetgeen dan bij de ZP / ZZP’er op Representatiekosten 73,5% fiscale aftrekbaar te boeken is.

Waarschijnlijk moet uw pensioenregeling herzien worden. Dit omdat de grenzen worden aangescherpt voor fiscaal vriendelijk sparen voor pensioen per 1 januari 2015.
Wanneer de regeling in strijd is met de wet, dan mag u de speciale omkeerregel (pensioenopbouw via de werkgever volgens het Witteveenkader) niet meer toepassen op de pensioenopbouw. In dat geval moeten er loonheffingen afgedragen worden over de inleg. Het deel van de pensioenpremie moet bij het loon opgeteld worden en normaal belasten.

Pensioenregeling moet binnen aangescherpt Witteveenkader vallen
Als uw onderneming een middelloonregeling hanteert, dan mag het percentage van de opbouw niet meer dan 1,875% bedragen. Daarbij mogen werknemers maximaal € 100.000 per jaar aan pensioen opbouwen.
De pensioenregeling moet nog dit jaar aangepast worden om te zorgen dat uw pensioenregeling binnen deze grenzen valt.

Heeft u hier vragen over of wilt u advies/ondersteuning om bovenstaande te regelen? Neem dan contact met ons op.

De werkbonus is vanaf 1-1-2014 een aanvullende loonheffingskorting geworden, waar de werkgever in de loonberekening al rekening mee houdt.

Net zoals dat gaat met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. U kunt de werkbonus niet zelf aanvragen en daarom vindt u hier ook geen vraag over terug zodra u een verzoek doet om in aanmerking te komen voor een voorlopige (negatieve) aanslag 2014.

Heeft u vragen over bovenstaande? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

De werkkostenregeling zal per 1-1-2015 zijn intrede doen. Deze regeling vervangt de oude regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. De nieuwe regeling klinkt simpel, maar is in toenemende
mate alweer complex aan het worden. We moeten anders gaan denken voor een goed begrip.

Zo is een compleet nieuw en zeer ruim loonbegrip ontstaan. Alles wat genoten wordt van de werkgever uit hoofde van de dienstbetrekking is nu loon, tenzij de vergoeding of verstrekking onder te brengen is in één van de volgende componenten:
1) Buiten de WKR geplaatste vergoedingen (zoals de auto van de zaak).
2) Voordelen buiten de dienstbetrekking (gegeven uit wellevendheid en niet a.g.v. de dienstbetrekking). Het gaat hier om kleine attenties van maximaal EUR 25, niet in de vorm van geld of waardebon.
3) Vergoedingen voor intermediaire kosten (door werknemer voorgeschoten kosten, zoals bijvoorbeeld voor de auto van de zaak, voor de fles wijn als attentie van de werkgever aan de klant, het zakelijk etentje). Maar ook de kosten voor de telefoon van de zaak, de laptop EN de iPad van de zaak, mits is voldaan aan het “noodzakelijkheidscriterium” (oordeel werkgever).
4) Vrijgesteld loon, zoals vrijgestelde aanspraken of vergoeding wegens schade of verlies van persoonlijke zaken.
5) Verstrekkingen waarvoor de werknemer een eigen bijdrage betaalt. Zoals de bedrijfskantine, waar de werknemer onbelast kan genieten van zijn lunch als hij daar zelf tenminste het normbedrag van EUR 3,15 voor betaalt.
6) “Gerichte vrijstellingen” (zoals de EUR 0,19 per zakelijke kilometer, verschillende kosten t.b.v. zakelijke verblijfskosten, studiekosten, maaltijden a.g.v. overwerk). Controleer het limitatieve overzicht.
7) “Nihilwaarderingen”, zoals voor de voorzieningen op de werkplek zelf, parkeren, feestjes, borrels, bedrijfsfitness, consumpties buiten de maaltijden om. De werkplek is daar waar de werkgever ARBO-verantwoordelijkheid heeft.

Is er een vergoeding of verstrekking die niet onder te brengen is in één de voorgaande categorieën dan is er een keuze:
– er is sprake van loon op de loonstrook en daarbij behorende afrekening LH
– of er is eindheffingsloon onder de zg. Vrije Ruimte van 1,2% van het totaal fiscaal inkomen. Komt u daarboven dan dient u over het meedere 80% eindheffing te betalen!

Attentie
De waarde van de vergoedingen en verstrekkingen zoals u deze in de vrije ruimte boekt is INCL. BTW.
Dit betekent een aanpassing in de gebruikelijke wijze van boeken!

Begrip waarde Loon in Natura verandert ook: niet langer is de besparingswaarde relevant. De nieuw te hanteren waarde wordt de faktuurwaarde incl. BTW (of indien deze niet aanwezig is: de waarde in het economisch verkeer incl. BTW).

Lichtpuntjes
Er is een zg. Concernregeling. Indien er sprake is van een belang van ten minste 95% in een andere onderneming mag de vrije ruimte worden getotaliseerd over de gezamenlijke fiscale loonsom. Af te rekenen via het bedrijf met de hoogste fiscale loonsom.

Een bonus is eigenlijk geen vergoeding of verstrekking. Tot EUR 2.400 p.p. per jaar zou deze echter toch (mits er Vrije Ruimte over is) daaronder gebracht kunnen worden.

Een vaste kostenvergoeding mag niet meer onbelast. Er dient te worden aangegeven welke bedragen voor welke onderdelen daarin worden gegeven. Alleen als er naar aard en omvang is onderbouwd, d.w.z. gedurende 3 maanden lang gemeten is of de vaste kosten componenten ook daadwerkelijk worden uitgegeven, kan dit nog. Overschrijdingen op de ene post kunnen bovendien niet meer worden gecompenseerd t.o. overschotten op een andere post.
Wellicht is de kostenvergoeding ook echter niet meer nodig als de kostenposten ondergebracht kunnen worden in één van de bovengenoemde componenten waardoor de WKR geen toepassing vindt: Check dit!

Er zal in de komende tijd vermoedelijk nog e.e.a. aangepast gaan worden, waarna de WKR de status van wettelijke verplichting krijgt. We houden u op de hoogte!

Heeft u vragen over welke invloed dit op uw situatie heeft? Neem dan contact met ons op.

Onder bepaalde voorwaarden mogen werkgevers belastingvrij een iPad geven aan hun werknemers. In een hoger beroep heeft het gerechtshof dit 1 oktober bekendgemaakt. De rechtbank in Haarlem bepaalde eerder dat de iPad een computer is. Daarom zou deze niet belastingvrij aan werknemers verstrekt mogen worden.
De iPad wordt als communicatiemiddel gezien. Het touchscreen van de iPad beperkt het gebruik als computer, de invoer gaat minder vlot.

Wanneer het zakelijk gebruik van meer dan bijkomstig belang is, dan mogen werkgevers de iPad belastingvrij verstrekken. Dit is het geval als het zakelijk gebruik minimaal 10 procent is.

Heeft u uw werknemers een iPad gegeven en moet u de Belastingdienst betalen? Dan kunt u daartegen in beroep gaan.

Heeft u vragen over uw situatie in dit geval? Neem dan contact met ons op.

Op Prinsjesdag is de Miljoenennota en Rijksbegroting gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Hieronder staan de voorgestelde maatregelen.

Maatregelen voor ondernemers

Minder marge in gebruikelijk loon: Wanneer de inspecteur aannemelijk maakt dat het zakelijk loon voor de werkzaamheden van een DGA meer bedraagt dan het minimum in 2014 en 2015 (€44.000), dan mag hij een hoger gebruikelijk loon overwegen. De inspecteur mag dit loon momenteel vaststellen op basis van het loon van de werknemer met het hoogste loon of, als dat hoger ligt, op basis van 70% van het loon van de werknemer in soortgelijke omstandigheden. Dit wordt fiscaal verruimd naar 75% van dit loon behorend bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Minder concurrentie van overheid: Het voorstel voor de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen moet de oneerlijke concurrentie tussen private en overheidsondernemingen verminderen. Nu zijn laatstgenoemde vrijgesteld van vennootschapsbelasting en de bedoeling is dat dit verandert. De wet gaat per januari 2016 in.

Tot 1 juli 2015 6% BTW op renovatie: Deze regeling zou tot 2015 van toepassing zijn, maar wordt verlengd tot 1 juli 2015 en geldt alleen voor arbeid.

Maatregelen voor de werkgever

Levensloop: Vanaf januari 2012 is deze voor nieuwe gevallen afgeschaft. Mensen kunnen in 2015 hun tegoed net als in 2013 opnieuw opnemen, waarbij ze slechts over 80% belasting hoeven te betalen. Deze regeling vervalt op 1 januari 2016.

WKR verplicht per 2015: Vanaf 2015 is elke werkgever verplicht de WKR (werkkostenregeling) toe te passen. De vrije ruimte wordt 1,2% (in 2014 nog 1,5%). Dit is ter compensatie van andere aanpassingen in 2015 (noodzakelijkheidscriterium en vrijstelling voor korting op branche-eigen producten).

Invoering noodzakelijkheidscriterium: In 2015 zijn een aantal zaken vrijgesteld onder de WKR, mits voldaan wordt aan het noodzakelijkheidscriterium. Deze norm gaat ervan uit dat wat een werkgever aan voorzieningen als noodzakelijk ziet voor de bedrijfsvoering, dit aan de werknemer verstrekt kan worden zonder dat dit als loon aangemerkt moet worden (voorlopig alleen gereedschappen, computers en andere mobiele communicatiemiddelen).

Maatregelen voor de auto

Geen taxatierapport meer bij import auto: Er mag vanaf 2015 geen taxatierapport meer worden gebruikt voor de waardebepaling van een geïmporteerde auto. Dit mag alleen nog voor zwaar beschadigde en zeldzame voertuigen die niet voorkomen op koerslijsten. Bij een geïmporteerde auto wordt het BPM-bedrag vanaf 2015 vastgesteld door de forfaitaire tabel of een koerslijst.

Maatregelen voor de financiële planning

Rente op restschuld 15 jaar aftrekbaar: De maximale periode voor aftrek van rente en kosten op restschulden gaat vanaf 1 januari 2015 van 10 naar 15 jaar. Dit zorgt voor lagere maandlasten voor het oude huis en maakt een aankoop van een nieuw huis mogelijk. De dubbele renteaftrek blijft mogelijk. Mensen die zowel een nieuwe als oude woning hebben kunnen onder voorwaarden de hypotheekrente van beide huizen blijven aftrekken gedurende drie (in plaats van twee) jaar bij een leegstaande voormalige eigen woning die te koop staat of leegstaande toekomstige eigen woning.

Overige maatregelen

Herziening belastingstelsel: Het kabinet wil een hernieuwd belastingstelsel dat de werkgelegenheid en economische groei bevordert. De bedoeling is 100.000 banen te creëren door de lasten op arbeid te verlichten met 15 miljard Euro. Ook moeten belastingen en toeslagen worden vereenvoudigd.

Concrete maatregelen die Dijsselbloem vanaf 2016 willen invoeren: de aanslaggrenzen verhogen, het gedeeltelijk uit de loonbelasting halen van DGA’s, het schrappen van de middelingsregeling en het vergemakkelijken van pensioen in eigen beheer. Ook onderzoekt hij nu of de integratie van de WBSO en RDA haalbaar is en wilt een verlaging van de vennootschapsbelasting.

Heeft u algemene of vragen over uw specifieke situatie en de effecten daarop? Neem dan contact met ons op.

Volgend jaar komt er een nieuwe werkwijze (webmodule) voor het verkrijgen van de VAR. Het is daarom verstandig met ZP / ZZP’ers vóór 2015 afspraken te maken met de voorwaarde dat er nog steeds een VAR wordt afgegeven. Krijgt de ZP / ZZP’er de VAR niet, dan kunt u nog steeds samenwerken, maar dan moet hij fiscaal als werknemer behandeld worden.

Huidige risico’s voor de werkgever
Op dit moment bestaan er VAR’s die de opdrachtgever vrijwaren voor het risico dat de werknemer fiscaal eigenlijk een werknemer is (en de opdrachtgever eigenlijk loonheffing zou moeten afdragen).
– Het risico van naheffing van loonheffing bedraagt 108%, omdat de ZP / ZZP’er geen verklaring over toepassing heffingskortingen heeft ingeleverd. Deze loonheffing is wel te verhalen op de ZP / ZZP’er.
– Het risico van naheffing van premies verschilt per bedrijf, meestal 15 tot 20 procent van het brutoloon. Deze premies zijn niet te verhalen op de ZP / ZZP’er.
– De opdrachtgever riskeert een boete van 25 procent of meer, afhankelijk van de omstandigheden.

VAR webmodule
Na het invullen van een vragenlijst in de webmodule weet u meteen of een ZP / ZZP’er als ondernemer dient te werken. De uitdraai geldt in principe ook als vrijwaring voor de opdrachtgever.
Als de werkwijze verandert moet de ZP / ZZP’er de vragenlijst opnieuw invullen. Doet hij dat niet, dan kunt u niet vertrouwen op de VAR.

Werkgevers moeten werknemers met tijdelijk contracten van een half jaar of langer een maand voor het einde van het contract informeren of deze verlengd worden. Gebeurt dit niet, dan zijn werkgevers een boete verschuldigd van een maandsalaris, ook als de arbeidsovereenkomsten wel worden voortgezet.
Bij overeenkomsten korter dan een half jaar kunnen geen proeftijd meer worden overeengekomen.

Concurrentiebedingen voor bepaalde tijd overeenkomsten worden ingeperkt. Het is alleen mogelijk als werkgevers schriftelijk motiveren dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Bij oproepcontracten hebben werkgevers loondoorbetalingsverplichting en kan deze alleen voor het eerste half jaar uitgesloten worden in de overeenkomsten. Voorheen was dit onbeperkt mogelijk.

Op dit moment hebben werknemers na drie jaar tijdelijke arbeidsovereenkomsten, of na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, recht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is te doorbreken door een tussenpoos van minimaal 3 maanden zonder arbeidsovereenkomst. Drie jaar wordt maximaal twee jaar. De tussenpoos die de keten doorbreekt gaat van 3 naar 6 maanden. Daarmee ontstaat nu dus een 3x2x6 regel.
Onder het nieuwe recht kan alleen bij cao van de ketenbepaling worden afgeweken bij een uitzendovereenkomst. Om af te wijken bij cao is de beperking nu tot maximaal zes contracten in maximaal 4 jaar. Deze maatregelen gaan waarschijnlijk per 1 juli 2015 in. De nieuwe ketenbepaling is van toepassing op tijdelijk arbeidsovereenkomsten die op of na deze datum, uiterlijk een half jaar na afloop van de voorafgaande tijdelijke arbeidsovereenkomst, worden gesloten.

Heeft u over bovenstaande vragen? Neem dan contact met ons op.

Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat het loonbegrip voor de fiscale inhoudingen en voor de werknemersverzekeringen gelijkgetrokken wordt. Meest opvallende verschil was de bijtelling voor de auto van de zaak, die wel met loonbelasting maar niet met premies belast werd. Dat verandert per 2013. De bijtelling telt dan mee voor de loonbelasting, maar ook voor de
premieheffing.
Vervolgens is de vraag of de auto dan ook meetelt voor de pensioenopbouw. Er zijn immers pensioenregelingen die voor de pensioenopbouw verwijzen naar het loon waarover premies werknemersverzekeringen worden betaald. Dat zou betekenen dat de bijtelling zou leiden tot hogere pensioenlasten.
Fiscaal is dit echter niet toegestaan. De bijtelling voor de auto van de zaak is hiervoor wettelijk uitgesloten. Dat betekent dat deze pensioenregelingen aangepast moeten worden.

Er zijn per 1-1-2014 verschillende wijzigingen voor kleine / middelgrote / grote rechtspersonen. Er komen nieuwe vormen van deponering. Dat heeft effecten voor vrijwel alle bedrijven.
Veel ondernemingen zijn v.w.b. de KvK “klein”. Dit geldt als de jaarrekening twee jaar lang voldoet aan minimaal twee van onderstaande eisen:
1) Activa < € 4,4 miljoen 2) Netto omzet < € 8,8 miljoen en 3) Gem aantal werknemers < 50.
Een “kleine” rechtspersoon publiceert: 1) de verkorte Balans en 2) een beperkte toelichting.

Vanaf boekjaar 2016 is het verplicht deze publikatie-jaarrekeningen digitaal aan te leveren. De mogelijkheden zijn dan:
– Optie 1. Online service ‘zelf deponeren jaarrekening’. U vult zelf de gegevens van de jaarrekening in. Dat kunt u vanaf medio februari 2014 doen. Zie hiervoor deze link.
– Optie 2. SBR; een aanlevermethode om financiële gegevens te verzenden. De Belastingdienst, CBS en div. banken gebruiken dit al. Zie hiervoor deze link.
– Optie 3. Per post. Dit is mogelijk tot en met boekjaar 2015. Te Adresseren aan:
Kamer van Koophandel Team Deponeringen, Postbus 106, 3440 AC Woerden
– Optie 4. Per e-mail alleen mogelijk in eerste kwartaal 2014 door de jaarrekening te sturen naar bijzondere.deponeringen@kvk.nl Voor intermediairs is dit geen mogelijkheid.

Heeft u over bovenstaande vragen? Neem dan contact met ons op.

Bron: www.kvk.nl

Admission administratie & advies b.v.

Tevens h.o.d.n. Adminservice

Oost-Nederland

Meeuwenstraat 24
7574 BP Oldenzaal

West-Nederland

Wikke 22
1273 BV Huizen

Contact

M 06-532 174 14
Contactformulier
KvK: 32119724